Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

=> Arvaniti O.S., Gkotsis G., M.C. Nika, Gyparakis S., Manios T., Thomaidis N.S., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Study on the occurrence of artificial sweeteners, parabens, and other emerging contaminants in hospital wastewater using LC-QToF-MS target screening approach. Water 15, 936.
=> Iliopoulou A., Arvaniti O.S., Deligiannis M., Gatidou G., Vyrides I., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Combined use of strictly anaerobic MBBR and aerobic MBR for municipal wastewater treatment and removal of pharmaceuticals. Journal of Environmental Management 343, 118211.
=> Kaliakatsos A., Gounaki I., Dokianakis S., Maragkaki E., Stasinakis A.S., Gyparakis S., Katsarakis N., Manios T., Fountoulakis M.S., Venieri D. (2023) Treatment of hospital wastewater: emphasis on ecotoxicity and antibiotic resistance genes. Journal of Chemical Technology and Biotechnology (in press: https://doi.org/10.1002/jctb.7329)
=> Arvaniti O.S., Arvaniti E.S., Gyparakis S., Sabathianakis I., Karagiannis E., Pettas E., Gkotsis G., Nika M.C., Thomaidis N.S., Manios T., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. (2023) Occurrence of pharmaceuticals in the wastewater of a Greek hospital: combining consumption data collection and LC-QTOF-MS analysis. Science of the Total Environment 858, 160153.

Συνέδρια

=> Maragaki Ε., Dokianakis S., Vasilaki E., Pettas E., Karagiannis E., Iliopoulou A., Stasinakis A., Fountoulakis M., Katsarakis N., Manios T. "Evaluation of the removal of pharmaceutical compounds in different matrices by using heterogeneous photocatalysis" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece.
=> Gyparakis S.G, Dokianakis S., Sabathianakis I., Markakis N., Papadimitriou D., Micheloudaki N., Mavridis C., Daliakopoulos I., Bouki C., Daskalakis G., Fountoulakis M.S, Stasinakis A.S, Manios T. "Pilot hospital wastewater treatment unit effluent reuse: The case study of 4 months Marigold plant cultivation" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece.
=> Kaliakatsos A., Gounaki I., Dokianakis S., Maragkaki E., Stasinakis A. S., Gyparakis S., Katsarakis N., Manios T., Fountoulakis M.S., Karagiannis E., Venieri D. "On-site hospital wastewater treatment: emphasis on ecotoxicity and antibiotic resistant bacteria" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece.
=> Dokianakis S., Gyparakis S., Vasilaki E., Sabathianakis I., Pettas E., Karagiannis E., Zagotis E., Koumantakis E., Stasinakis A., Fountoulakis M., Katsarakis N., Manios T. "On-site treatment of hospital wastewater for the removal of pharmaceuticals by using a three stage process" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece.
=> Iliopoulou A., Arvaniti O. S., Deligiannis M., Gatidou G., Vyrides I., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. "Removal of pharmaceuticals in an integrated wastewater treatment system consisting of a methanogenic MBBR and an aerobic MBR in series" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece.
=>Arvaniti O.S., Arvaniti E.S., Gyparakis S., Sabathianakis I., Karagiannis E., Pettas E., Gkotsis G., Nika M.C., Thomaidis N.S., Manios T., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. "Consumption and occurrence of pharmaceuticals in wastewater from a Greek hospital" Water Innovation & Circularity Conference (WICC), 7-9 June 2023, Athens, Greece Beware: This is an externally generated email
=> Iliopoulou A., Arvaniti O.S., Deligiannis M., Gatidou G., Vyrides I., Fountoulakis M.S., Stasinakis A.S. "Removal of pharmaceuticals from wastewater in a methanogenic MBBR - aerobic MBR system" 12th Micropol & Ecohazard Conference 2022 June 6-10, 2022, Santiago de Compostela, Spain (ID: 5339190)
=> Arvaniti O.S., Arvaniti E.S., Gyparakis S., Sabathianakis I., Karagiannis E., Nika M.C., Thomaidis N.S., Manios T., Fountoulakis M.S., Stasinakis A. S. "Combining consumption-based approach and chemical analysis for identifying pharmaceuticals occurrence in hospital wastewater" 12th Micropol & Ecohazard Conference 2022 June 6-10, 2022, Santiago de Compostela, Spain (ID: 5338775)

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με Κωδικό Έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].