Το έργο έχει διαρθρωθεί σε έξι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ1). Στην ΕΕ1 εφαρμόζεται μεθοδολογία εντοπισμού των πηγών παραγωγής οργανικών μικρορρύπων σε μία νοσηλευτική μονάδα, στις ΕΕ2 και ΕΕ3 αναπτύσσονται και βελτιστοποιούνται στο εργαστήριο καινοτόμες βιολογικές διεργασίες (αυστηρά αναερόβια συστήματα με βιοφορείς συνδεδεμένα με αερόβιους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών) και τεχνολογίες προηγμένης οξείδωσης (φώτο-Fenton, UV-H2O2 ετερογενής φωτοκατάλυση). Στο ΕΕ4 δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες η λειτουργία δύο πιλοτικών διατάξεων για την επεξεργασία ροών υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με ανθεκτικούς μικρορρύπους και για την επεξεργασία του μίγματος των παραγόμενων νοσοκομειακών αποβλήτων, στο ΕΕ5 αξιολογείται η ικανότητα των συστημάτων να απομακρύνουν πολυανθεκτικά βακτήρια και εκτιμάται η οικοτοξικότητά τους και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησή τους σε χώρους πρασίνου του νοσοκομείου. Τέλος στο ΕΕ6 γίνεται οικονομική τεχνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των συστημάτων και αναπτύσσονται ενέργειες για την εμπορευματοποίησή τους.
Ενότητες Εργασιών Διάγραμμα

ΕΕ01: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό των πηγών μικρορρύπων σε νοσοκομειακές μονάδες και εκτίμηση του είδους και των συγκεντρώσεων τους

Αντικείμενο: Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για τον εντοπισμό των επιμέρους πηγών οργανικών μικρορρύπων σε μία νοσοκομειακή μονάδα και για την εκτίμηση του είδους και των αναμενόμενων συγκεντρώσεων τους στα νοσοκομειακά λύματα. Η μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παραδοτέα:

 • Π1.1. Τεχνική έκθεση που αποτυπώνει δραστηριότητες και ροές αποβλήτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
 • Π1.2. Τεχνική έκθεση που παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες -βάση καταναλώσεων- συγκεντρώσεις φαρμακευτικών ουσιών στις ροές υγρών αποβλήτων και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Υπεργολάβου
 • Π1.3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Π1.4. Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου & ενημέρωση ευρύτερου κοινού
Σημείο_Δειγμ_Α_01

ΕΕ02: Επεξεργασία επιβαρυμένων ροών νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων με διεργασίες προηγμένης οξείδωσης

Αντικείμενο: Η εργαστηριακή αξιολόγηση διαφορετικών διεργασιών προηγμένης οξείδωσης για την απομάκρυνση ανθεκτικών οργανικών μικρορρύπων από επιβαρυμένες ροές νοσοκομειακών αποβλήτων και η εργαστηριακή αξιολόγηση διεργασιών προηγμένης οξείδωσης ως τελικό στάδιο επεξεργασίας βιολογικά επεξεργασμένων υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων.

Παραδοτέα:

 • Π2.1. Έκθεση αποτελεσμάτων για τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό των εργαστηριακών φωτοκαταλυτών
 • Π2.2. Έκθεση αποτελεσμάτων για την απόδοση των προηγμένων μεθόδων οξείδωσης ως προς την απομάκρυνση των αναδυόμενων ρύπων
 • Π2.3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Π2.4. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού μέσω εκλαϊκευμένου άρθρου στον τύπο, ιστοσελίδας, social media
Σημειο_Δειγ_Β_02

ΕΕ03: Επεξεργασία νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων με καινοτόμες βιολογικές διεργασίες

Αντικείμενο: Η εργαστηριακή ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας του μίγματος των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα συνδυάζει καινοτόμες βιολογικές διεργασίες για την απομάκρυνση οργανικών μικρορρύπων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου και παραγωγή ανακτημένου νερού.

 

Παραδοτέα:

 • Π3.1. Έκθεση αποτελεσμάτων για τη λειτουργία και απόδοση του συστήματος υπό διαφορετικές συνθήκες
 • Π3.2. Έκθεση αποτελεσμάτων για την έμφραξη των μεμβρανών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους
 • Π3.3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Π3.4. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού μέσω εκλαϊκευμένου άρθρου στον τύπο, ιστοσελίδας, social media

ΕΕ04: Ανάπτυξη και λειτουργία πιλοτικών μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων

Αντικείμενο: Η κατασκευή και λειτουργία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου δυο πιλοτικών μονάδων που θα προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Η πρώτη θα εφαρμόζει τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης για την επεξεργασία συγκεκριμένων επιβαρυμένων ροών υγρών αποβλήτων, η δεύτερη θα εφαρμόζει καινοτόμες βιολογικές διεργασίες, τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης και απολύμανση για την επεξεργασία του συνόλου των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με παράλληλη παραγωγή βιοαερίου και ανακτημένου νερού.

 • Π4.1. Πιλοτική μονάδα προηγμένης οξείδωσης για την προεπεξεργασία επιβαρυμένων εκροών
 • Π4.2. Έκθεση λειτουργίας πιλοτικού συστήματος προεπεξεργασίας επιβαρυμένων ροών
 • Π4.3. Πιλοτική μονάδα επεξεργασίας μίγματος νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
 • Π4.4. Έκθεση λειτουργίας πιλοτικού συστήματος μίγματος νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
 • Π4.5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Π4.6. Ενημέρωση κοινού, επισκέψεις συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού και εκπροσώπων φορέων στις πιλοτικές εγκαταστάσεις για ενημέρωση

ΕΕ05: Εκτίμηση οικοτοξικότητας και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων

Αντικείμενο: Η διερεύνηση της δυνατότητας των πιλοτικών μονάδων να απομακρύνουν πολυανθεκτικά βακτήρια και γονίδια ανθεκτικότητας, η μελέτη της οικοτοξικότητας των επεξεργασμένων εκροών και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης τους σε χώρους πρασίνου εντός του νοσοκομείου. Η ΕΕ5 θα εστιάσει σε βακτηριακούς δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης, οι οποίοι αναφέρονται στη νομοθεσία, καθώς και σε βακτήρια σημαντικά για τη δημόσια υγεία, τα οποία διακρίνονται για την πολυανθεκτικότητά τους σε αντιβιοτικά (π.χ. Klebsiella penumoniae, Staphylococcus aureus).

Παραδοτέα:

 • Π5.1. Έκθεση αποτελεσμάτων για τη δυνατότητα των πιλοτικών συστημάτων να απομακρύνουν πολυανθεκτικά βακτήρια
 • Π5.2. Έκθεση αποτελεσμάτων για την οικοτοξικότητα των εκροών και την εκτίμηση επικινδυνότητας από τη διάθεσή τους στο περιβάλλον
 • Π5.3. Έκθεση αποτελεσμάτων για τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης εκροών
 • Π5.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Π5.5. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού μέσω εκλαϊκευμένου άρθρου στον τύπο, ιστοσελίδας, social media
Σημείο_Δειγμ_Α_03

ΕΕ06: Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας και εμπορευματοποίησή τους

Αντικείμενο: Η οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των προτεινόμενων συστημάτων επεξεργασίας και η καταγραφή της δυναμικότητας και των χαρακτηριστικών των ελληνικών νοσοκομείων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εμπορευματοποίησης της τεχνολογίας

Παραδοτέα:

 • Π6.1. Έκθεση οικονομικής, τεχνικής και περιβαλλοντικής αξιολόγηση
 • Π6.2. Προκαταρκτικό σχέδιο εφαρμογής διατάξεων σε πλήρη κλίμακα στο νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Π.6.3. Έκθεση δυναμικότητας και χαρακτηριστικών ελληνικών νοσοκομείων
 • Π6.4. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Π6.5. Οργάνωση επιστημονικού συμποσίου σχετικού με τη διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων
 • Π6.6. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας 3 λεπτών που θα περιγράφει τις τεχνολογίες και ενημέρωση διοικήσεως ελληνικών νομοθεσία σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου
 • Π6.7. Διερεύνηση δυνατότητας απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Π6.8. Σχέδιο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης – εμπορευματοποίησης

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με Κωδικό Έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
[Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].