Medical Waste
Ως επικεφαλής του έργου

Στο έργο συμμετέχει ως επικεφαλής, η εταιρία Medical Waste Περιβαλλοντική Διαχείριση που διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτη) με σημαντική εμπειρία σε θέματα ανίχνευσης οργανικών μικρορρύπων και πολυανθεκτικών βακτηρίων, ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εκτίμησης οικοτοξικότητας και δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων εκροών.

Συμμετέχουν στο έργο

Medical Waste
Η εταιρεία MEDICAL WASTE. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων. Από το έτος ίδρυσης της λειτουργεί μια πρότυπη Μονάδα Διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων από τις Υγειονομικές Μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης. Ταυτόχρονα η εταιρεία ανέπτυξε δίκτυο σε όλη την Κρήτη για τη συλλογή των επικίνδυνων και μη αποβλήτων και τη μεταφορά τους με ασφαλή τρόπο στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου για επεξεργασία και αποθήκευση και μεταφορά σε κατάλληλους φορείς διαχείρισης. Η Μονάδα είναι η μοναδική που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κρήτης και έχει πελάτες όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας καθώς και την πλειοψηφία των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών ιατρείων κλπ. προσφέροντας λύση περιβαλλοντικά ορθή, διασφαλίζοντας την προστασία της δημόσιας υγείας, αντιμετωπίζοντας τη μη ορθολογική διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Η εταιρεία κατέχει το 97% της αγοράς διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) στην Περιφέρεια Κρήτης και ανταπεξέρχεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις παρουσιάζοντας ανάπτυξη από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα.
MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
(MEDW)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΠΑ-ΕΠΥΑ)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ερευνητικού δυναμικού και των ερευνητικών εργαστηρίων του έχει αναπτύξει επιτυχείς παρελθοντικές και ενεργές συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αλλά και με αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, επιχειρηματικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές έχουν επιτευχθεί και συνεχίζουν να υπάρχουν, μέσω κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και ανταλλαγών στο πλαίσιο εθνικών (ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως H2020, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Erasmus+ και άλλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2021 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ενεργά σε 10 πράξεις έργα του Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ του Α Κύκλου συνολικού προυπολογισμού 2.209.539,46 € (τομείς νανοτεχνολογίας, τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών, ΤΠΕ, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταφορών), σε δράσεις διμερών συνεργασιών (Ελλάδας- Κίνας) και δικτύων ERA-NETs, και σε ειδικές δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΠΑΝΕΚ.
Κατά την τελευταία τριετία (2016-2019), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 45 ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων του H2020 (ενδεικτικά αναφέρονται ακρωνύμια έργων: OPTIMUM, PROTOMEDEA, Maas, SEO-DWARF, CREA, RESPOND, SCIREA, BRiDGE II, ADMIGOV,REACT, RURACTION, 6 CEF eiD Projects, TOOP). Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιχειρηματικούς φορείς αφορά κυρίως στους τομείς του περιβάλλοντος, ΤΠΕ, εκπαίδευσης, επιστημών της θάλασσας, της επιχειρηματικότητας, ναυτιλίας, μεταφορών, τουρισμού και πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει σε 8 εθνικές ερευνητικές υποδομές του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ε.Υ.: EN.I.R.I.S.S.T (Shipping, Transport, Logistics and Supply chain), DeTAnet (High Energy Physic (HEP) groups), So.Da.Net_CESSDA_GR (social sciences and ICT), FoodOmicsGR (Agrofood), Apollonis (Language digital Technologies,), HIMIOFoTS and CMBR (Marine science & Marine Biological Resources) και PANACEA( Environment). Επιπλέον το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συμπράξει με επιχειρήσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων του, με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων που τις αφορούν (στους τομείς αλιείας, ναυτιλίας, σχεδιασμού προιόντων και συσκευασιών, τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, κ.α.)
Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 553/10.07.1996, τεύχος Β) και εξειδικεύεται στη μελέτη της παρουσίας, της συμπεριφοράς και της επικινδυνότητας οργανικών και ανόργανων ρυπαντών στο περιβάλλον, στη λειτουργία πειραματικών διατάξεων για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων και στην εφαρμογή μοντέλων για την εκτίμηση της μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΠΑ-ΕΠΥΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ)
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) λειτουργεί σε έξι διαφορετικές πανεπιστημιούπολεις της Κρήτης, με περισσότερους από 15.000 φοιτητές και 400 μέλη προσωπικό. Στο ΔΙΑΝΥΑ συμμετέχουν δύο ερευντικές δομές του ΕΛΜΕΠΑ: το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) και το Κέντρο Τεχνολογίας υλικών και Φωτονικής (ΚΕ.Τ.Υ.Φ.). Το ΑΦΥΠΟΓΕΜ στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος και την διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένου και της αξιοποίησης υπολειμμάτων (υγρών και στερεών). Το ΚΕΤΥΦ, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, μελέτη και χρήση προηγμένων νανοϋλικών, νανοσύνθετων υλικών καθώς και εργαστηριακών πρωτότυπων κατάλληλων για εφαρμογές στο περιβάλλον, την ενέργεια και την οπτοηλεκτρονική. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα αναγνωρισμένη είναι η ανάπτυξη άμορφων επιστρώσεων και μίκρο-, νανο-δομών από οξείδια μετάλλων (όπως TiO2, V2O5 και WO3), τα οποία εμφανίζουν σημαντική φωτοκαταλυτική δράση, κατάλληλη για αποδόμηση υγρών και αέριων ρύπων.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(ΕΛΜΕΠΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΕΛΚΕ Π.Κ.)
Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο του 1988 με στόχο τη διαχείριση της Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σύμφωνα με την ΥΑ 463/2017 και με τις διατάξεις και τις ερμηνείες του Νόμου 4485/04-08-2017, και όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού – Σκοπός», σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης των εξής έργων: ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, συμπεριλαμβανομένων και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, αναπτυξιακά, σεμινάρια και συνέδρια, παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνηση ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχή γνωμοδοτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμό και υλοποίηση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει διαχειριστεί περισσότερα από 2500 ερευνητικά εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά έργα εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, καθώς και σε εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Παράλληλα έχει χρηματοδοτήσει από τα διαθέσιμά του, πολλά έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως έργα εσωτερικής χρηματοδότησης, προς όφελος των ερευνητικών δράσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης έχει υπογράψει συμβάσεις ιδιωτικής χρηματοδότησης με πολλές εταιρίες και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την παροχή επιστημονικών και ερευνητικών υπηρεσιών.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΕΛΚΕ Π.Κ.)

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με Κωδικό Έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].