Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων

ΔΙΑ.Ν.Υ.Α

ΔΙΑΝΥΑ
Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων

Αντικείμενο

Το έργο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων» με το ακρωνύμιο «ΔΙΑΝΥΑ» στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα επιτυγχάνει με ανταγωνιστικό κόστος:

Επεξεργασία

ικανοποιητική επιτόπια επεξεργασία των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων και απομάκρυνση των οργανικών μικρορρύπων που περιέχονται σε αυτά,

Διάθεση

ασφαλή διάθεση ή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της επεξεργασμένης εκροής.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΒΓΝΗ) με τελικό στόχο κατά την ολοκλήρωση του έργου να έχει βελτιστοποιηθεί και αξιολογηθεί τεχνικά και οικονομικά ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα νοσηλευτικές μονάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στόχοι

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

AnMBBR MBR
Μεθοδολογία

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογίας για την εκτίμηση του είδους και των συγκεντρώσεων των φαρμακευτικών ενώσεων που περιέχονται στα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα καθώς και για τον εντοπισμό των επιμέρους πηγών τους σε μία νοσοκομειακή μονάδα.

Εργαστηριακή εφαρμογή

Η εργαστηριακή εφαρμογή και αξιολόγηση διαφορετικών τεχνολογιών προηγμένης οξείδωσης (φώτο-Fenton, UV-H2O2 ετερογενής φωτοκατάλυση) και η εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για την απομάκρυνση ανθεκτικών στη βιοαποδόμηση/τοξικών φαρμακευτικών ουσιών από συγκεκριμένες ροές επιβαρυμένων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων (π.χ. υγρά απόβλητα χημειοθεραπείας).

AnaeMBBR

Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ενός κεντρικού συστήματος επεξεργασίας των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα συνδυάζει καινοτόμες βιολογικές διεργασίες (αυστηρά αναερόβια συστήματα με βιοφορείς, AnaeMBBR - αερόβιους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, AeMBR) και προηγμένες τεχνολογίες οξείδωσης για την απομάκρυνση οργανικών μικρορρύπων, με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση του βιοαερίου και παραγωγή ανακτημένου νερού. Το εν λόγω σύστημα θα βελτιστοποιηθεί στο εργαστήριο και θα εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Eκτίμηση οικοτοξικότητας

Η διερεύνηση της δυνατότητας απομάκρυνσης πολυανθεκτικών βακτήριων και γονίδιων ανθεκτικότητας κατά την επεξεργασία των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, η εκτίμηση της οικοτοξικότητας του ανακτημένου νερού και ο οικολογικός κίνδυνος από τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών στο περιβάλλον, η διερεύνηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησής του ανακτημένου νερού για άρδευση χώρων πρασίνου εντός του νοσοκομείου.

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση

Η οικονομική και τεχνική αξιολόγηση των προτεινόμενων συστημάτων επεξεργασίας και η καταγραφή της δυναμικότητας και των χαρακτηριστικών των ελληνικών νοσοκομείων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εμπορευματοποίησης της τεχνολογίας.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας της συμμετέχουσας εταιρίας στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα επιτρέψει την αύξηση του κύκλου εργασιών της με υλοποίηση έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Βιολογικός Καθαρισμός ΒΓΝΗ

Το έργο ΔΙΑΝΥΑ «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με Κωδικό Έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].