Ενημέρωση φορέων και ξενάγηση στην πιλοτική μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΝΥΑ

Η MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε την τιμή να παρουσιάσει, την Παρασκευή 07.04.2023, το έργο ΔΙΑΝΥΑ: «Επιτόπια Ολοκληρωμένη ΔΙΑχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων» στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΕΔΚ-02905) σε εκπροσώπους φορέων, σε φοιτητές, σε εργαζόμενους του νοσοκομείου και σε λοιπό ενδιαφερόμενο κοινό την πιλοτική μονάδα επεξεργασίας των νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, που έχει εγκατασταθεί στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίδειξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας δυναμικότητας τουλάχιστον 2m3/d. Η πιλοτική μονάδα αποτελείται από αναερόβιο βιοαντιδραστήρας κινούμενης κλίνης, από βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, από μονάδα προηγμένης οξείδωσης με χρήση UV και Η2Ο2, όπως και μονάδα χλωρίωσης. Στη συγκεκριμένη ξενάγηση και επίδειξη της μονάδας παρευρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού και εργαζόμενων του νοσοκομείου.