4η Τακτική Διοικητική και Τεχνική Συνάντηση έργου ΔΙΑΝΥΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου η 4η Τακτική Διοικητική και Τεχνική Συνάντηση των Εταίρων του έργου ΔΙΑΝΥΑ. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Εταίρων και παρουσιάστηκε η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε Εταίρου ξεχωριστά αλλά και του έργου στο σύνολο της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συντονισμό των επόμενων ενεργειών και των κρίσιμων σημείων, για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης αλλά και των αποτελεσμάτων του έργου ΔΙΑΝΥΑ. Επίσης, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τις δράσεις δημοσιότητας που αναμένεται να λάβουν χώρα για την αποτελεσματικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε να είναι συντονισμένες από όλους του συμμετέχοντες.